Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Llwybr 9 ac ‘Y Daith’


Mae Llwybr 9 yn cefnogi myfyrwyr Blwyddyn 9 sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o’r ysgol, drwy eu helpu i ddychwelyd at y broses addysg. Roedd yn cynnwys cymorth mentora ac eiriolaeth un i un bob wythnos gan Gynghorydd Personol Porth Ieuenctid Gyrfa Cymru. Mae Llwybr 9 yn derbyn nawdd allanol gan y Rhwydwaith 14 i 19 yn Wrecsam a chyllid Cymorth o Sir y Fflint.

Mae gweithgareddau mentora a gyflwynwyd i’r myfyrwyr blwyddyn 9 wedi’u cynllunio i hybu cymhelliad, magu hunan hyder a chodi hunan barch. Mae myfyrwyr y rhaglen yn wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag cymryd rhan gyflawn a bod mewn perygl o beidio â chyflawni cyrchfan bositif, sef mynd i’r gwaith, addysg neu hyfforddiant, ar ddiwedd blwyddyn 11.

Mae adnoddau ‘Y Daith’ wedi’u prynu eleni i ddatblygu’r rhaglen Llwybr 9. Cafodd yr adnodd hwn ei ddatblygu gyda nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod pump agwedd ar fywyd fel perthnasau, cyfoeth ac ystyr bywyd. Rhoddir map i bob disgybl i’w addasu gyda’u gwaith peintio ac ysgrifennu eu hunain. Ceir rhagor o wybodaeth yn www.hopemountain.org.uk

Mae adborth tymor byr gan bobl ifanc ac athrawon yn adrodd bod rhai problemau fel peidio â chwblhau gwaith cartref, ymddygiad gwael yn yr ysgol, presenoldeb gwael a phroblemau dicter wedi gwella ers cymryd rhan yn y rhaglen.

Mae adborth tymor hir wedi archwilio canlyniadau pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y rhaglen blwyddyn 9. Mae’r canlyniadau yn bositif iawn. Mae’r tabl yn dangos bod canran uchel o bobl ifanc a gymerodd ran mewn Llwybrau 9 wedi mynd ymlaen i gyflawni canlyniadau positif a chymwysterau.

Cymharu cyflawniadau cleientiaid Llwybr 9 ar gyrsiau a gynhaliwyd yn Wrecsam (2005 - 06, 2006 - 07 a 2007 - 08)

Cyrchfannau Positif 2008 2009 2010
Wedi parhau mewn addysg amser llawn 72% 75% 64%
Cyflogaeth neu Hyfforddiant 6% 23% 22%
Canlyniad Positif 78% 98% 86%

Cyflawniadau - Cymwysterau

  2008 2009 2010
Graddau A i C 24% 67% 61.6%
Graddau A i G 95% 100% 95%
Mynediad CoEA i Lefel 3     5%
Wedi ennill cymhwyster 95% 100% 100%
Dim cymhwyster neu Anhysbys 5% 0% 0%

Yn ôl i Oedolion Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant