Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Pobl ifanc yn agosáu at lwyddiant


Pobl ifanc yn agosáu at lwyddiantMae rhaglen sy’n ceisio helpu deuddeg o bobl ifanc ym Mro Morgannwg i fagu hyder a datblygu sgiliau cyflogadwyedd wedi arwain at ganlyniadau positif i’r sawl fu’n cymryd rhan.

Gyda chyllid gan Cymorth, y corff sy’n cynrychioli darparwyr gwasanaethau cymorth tai yng Nghymru, a rheolaeth gan Gyrfa Cymru, mae sefydliadau lleol wedi cydweithio i greu tîm aml-ddisgyblaeth i helpu pobl ifanc symud ymlaen gyda’u cynlluniau gyrfa drwy’r prosiect Un Cam yn Nes.

Roedd partneriaid lleol yn darparu cymorth yn cynnwys darparwyr dysgu yn y gwaith ITEC, MPCT a The People Business Wales ynghyd â Vibe Creative, Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg, Cymunedau’n Gyntaf Gibbonsdown a Gyrfa Cymru.

Roedd y rhaglen saith wythnos yng Nghanolfan Hamdden Holm View yn cynnwys gweithdai i ysgogi pobl ifanc i wella eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfrifiadurol, cymryd rhan mewn gweithgareddau ffisegol i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm a chymryd rhan mewn gweithdy cyflogadwyedd lle ddysgasant am y sgiliau sydd eu hangen i gael swydd, cadw’r swydd a llwyddo.

Roedd y bobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosiect cymunedol a chawsant gefnogaeth, pe bai angen, i ymdrin â materion personol a allai eu hatal rhag cael gwaith neu hyfforddiant addas.

Tua diwedd y rhaglen, roedd Vibe Creative wedi darparu cymorth i’r bobl ifanc ddysgu am wneud ffilmiau, a’u galluogi i gynhyrchu ffilm fer am eu straeon, eu huchelgeisiau a’u hawydd i newid. Dangoswyd y ffilmiau mewn digwyddiad dathlu ar ddiwedd y cwrs.

Roedd Mark Willmore o Gyrfa Cymru, a fu’n cydlynu’r prosiect, yn dweud: “Mae’n braf gweld, er gwaethaf yr hinsawdd economaidd anodd, bod saith o’r deuddeg person ifanc a fu’n cymryd rhan yn y rhaglen hon wedi llwyddo i gael cyflogaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. Bydd y pump arall yn parhau i gael cymorth mentora rheolaidd gan Gyrfa Cymru trwy aelod o’n tîm Anogwyr Dysgu wrth iddyn nhw agosáu at y cyfle iawn.”

Yn ôl i Oedolion Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant