Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

‘Potensial’ i bobl ifanc


‘Potensial’ i bobl ifanc

Bydd dros 4,000 o bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Orllewin Cymru sydd mewn perygl o ddisgyn allan o ysgol neu addysg bellach yn elwa o gynllun newydd gwerth £15 miliwn a fydd yn gwella eu cyfleoedd. Bydd y fenter Potensial yn targedu pobl ifanc rhwng 11 a 19 oed sydd yn NEET (dim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) neu sydd mewn perygl o fod yn NEET.

Mae Gyrfa Cymru yn un o bartneriaid y Gronfa Gymdeithas Ewropeaidd Cydgyfeirio hon sydd werth £15 miliwn drwy Lywodraeth Cymru. Caiff y cynllun ei arwain gan Gyngor Gwynedd ar y cyd â chynghorau Môn, Sir Ddinbych a Chonwy ynghyd â dau goleg Addysg Bellach lleol.

Dywedodd Joyce Williams, Uwch Reolwr gyda Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin: “Mae gennym hanes hir o weithio mewn partneriaeth â’r asiantaethau lleol hyn a bydd y prosiect hwn yn rhoi’r cyfle i’n pobl ifanc leol ddatblygu sgiliau ac ennill profiadau i’w helpu i lwyddo. Mae’n bwysig iawn bod ein pobl ifanc, yn enwedig y dyddiau hyn, yn cael gweld beth sy’n bosibl yn y dyfodol. Rhan Gyrfa Cymru yn y prosiect hwn fydd gweithio gyda charfan fach o bobl ifanc rhwng 16 a 18 oed sy’n anodd eu cyrraedd/helpu.

Mae’r cyllid eisoes wedi ein galluogi i recriwtio 5 aelod o staff arbenigol i weithio gyda phobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed. Ein rhan ni yn y prosiect fydd canolbwyntio ar helpu pobl ifanc yn ystod y cyfnod pontio, drwy ddefnyddio dulliau personol i’w helpu i gyflawni eu cam nesaf i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant a bydd cyfarwyddyd gyrfa yn sail i’r gefnogaeth hon. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ac yn cynnig cefnogaeth barhaus i sicrhau bod pobl ifanc yn cynnal eu canlyniadau."

Llun: Mae Joyce Williams ar y pen pellaf ar y dde

Yn ôl i Oedolion Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant