Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Clwb pêl-droed yn rhoi cic-gychwyn i bobl ifanc


Clwb pêl-droed yn rhoi cic-gychwyn i bobl ifanc

Cafodd grŵp o bobl ifanc ganmoliaeth yn ddiweddar am rhoi cic-gychwyn i’w gyrfaoedd yn ystod egwyl hanner amser yn y gêm ddiweddaraf rhwng Cardiff City a Middlesbrough.

Cyflwynwyd tystysgrifau i’r grŵp ar ôl cwblhau cwrs pwrpasol yn llwyddiannus a gynlluniwyd i gefnogi a chymell pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Roedd y cwrs pum wythnos, a arweiniwyd gan Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro mewn partneriaeth â Cardiff City FC, wedi rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu am amrywiaeth o lwybrau gyrfa a chyfleoedd hyfforddi sy’n gysylltiedig â chwaraeon.

Roedd staff Cardiff City FC, yn cynnwys ffisiotherapydd y tîm cyntaf a hyfforddwr ffitrwydd, wedi cyflwyno sesiynau ac roedd y bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn diwrnodau profiad gwaith mewn sawl adran yn y Clwb, a rhoddodd hyn fewnwelediad a phrofiad gwerthfawr iddynt. Enillodd y cyfranogwyr i gyd dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon.

SDywedodd Shirley Rogers, Rheolwr Ôl Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol yn Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro:

“Mae ffigurau diweddar a gyhoeddwyd gan Gyrfa Cymru yn dangos bod cyfradd y bobl ifanc sy’n NEET yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn is nawr nag unrhyw adeg arall yn ystod y pum mlynedd diwethaf, sy’n newyddion da. Er hynny, mewn marchnad lafur gyfnewidiol, mae hi’n hanfodol ein bod yn cynnal lefel y cymorth mae pobl ifanc NEET yn ei gael.

“Cynlluniwyd y rhaglen hon gyda’r grŵp penodol hwn o unigolion mewn golwg, ac mae’r dull pwrpasol hwn wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y rhaglen a llwyddiant y cyfranogwyr fel ei gilydd. Mae’r rhan fwyaf o’r bobl ifanc mewn hyfforddiant pellach erbyn hyn.”

Ar ôl derbyn ei dystysgrif, dywedodd un o’r cyfranogwyr, Dean, sy’n 17 oed:

“Mae’r cwrs wedi fy helpu gyda gwaith tîm ac wedi rhoi strwythur i mi. Mae wedi fy helpu i fagu hyder a symud ymlaen i hyfforddiant. Wnes i fwynhau’r profiad gwaith gyda’r tîm cynnal a chadw yn Cardiff City a dw i ar fin dechrau cwrs adeiladwaith.”

Yn ôl i Oedolion Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant