Pobl Ifanc ac Addysg

Meddygon yn cynnig profiad dysgu unigryw


Meddygon yn cynnig profiad dysgu unigryw

Myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Y Bont-faen yn dysgu am weithdrefnau meddygol yn y gweithdy Meddygon Ystafell Ddosbarth.

Roedd gweithdai meddygol sy'n dod â'r sector iechyd i'r ystafell ddosbarth wedi cael clod gan fyfyrwyr o bedair ysgol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn ddiweddar.

Mewn ymgyrch gan Classroom Medics, mae tîm o feddygon, ffisiolegwyr a gwyddonwyr sy'n ymweld ag ysgolion drwy'r DU, mae gweithdai rhyngweithiol yn rhoi cyfle i 174 o ysgolion o Ysgol Uwchradd Yr Esgob Llandaf, Pen-y-bont, Ysgol Gyfun Y Bont-faen ac Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr ac Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ddefnyddio offer profi meddygol a rhoi cynnig ar rai o'r sgiliau a ddefnyddir mewn gofal iechyd.

Mae testunau'r gweithdai wedi'u mapio i bynciau perthnasol yn y cwricwlwm cenedlaethol a darparu cyfle i fyfyrwyr gael gwybod mwy am yrfaoedd mewn gofal iechyd.

Roedd myfyrwyr wedi cwrdd â 'Stan', sy'n ddynwaredydd claf maint llawn sydd â churiad calon, pwls, ac mae'n anadlu, chwysu, crïo, gwaedu a siarad. Roedd y myfyrwyr yn gallu diagnosio cyflyrau gwahanol, rhoi cyffuriau (ar gwrs cyfrifiadur!) a monitro arwyddion hanfodol Stan ar ei gorff a thrwy ddefnyddio monitr claf. Gwelodd y disgyblion hefyd sut i wneud tasgau clinigol syml fel cymryd samplau 'gwaed' (sudd cyrens duon!) o 'Andy', sef braich blastig!

Ar ben hynny, roedd myfyrwyr yn cynnal gwiriadau meddygol arnyn nhw eu hunain yn defnyddio ECG, sbiromedrau ac offer arall i fesur pwysedd gwaed, tymheredd, lefelau ocsigen a chynhwysedd yr ysgyfaint.

Dywedodd Julie Thelwell, pennaeth cynorthwyol Ysgol Uwchradd Y Bont-faen: “Roedd Meddygon Ystafell Ddosbarth yn fywiog, yn ddeinamig ac yn ysgogi ein myfyrwyr i gyd sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y GIG. Diolch yn fawr i Martin Blamey o Gyrfa Cymru am eu cyflwyno i ni. Rydym wedi eu bwcio eto ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Ychwanegodd Martin Blamey, cynghorydd Partneriaeth Addysg Busnes gyda Gyrfa Cymru Caerdydd a'r Fro: “Mae'r gweithdai wedi cynnig profiad dysgu unigryw a chofiadwy i fyfyrwyr, yn eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am yrfaoedd mewn gofal iechyd ac arddangos pa mor berthnasol i'r gweithlu yw'r pynciau maen nhw'n eu hastudio yn yr ysgol, a gobeithio cael eu hysbrydoli i wneud yn dda yn eu hastudiaethau."

Yn ôl i Pobl Ifanc ac Addysg