Partneriaethau Effeithiol

Cymorth aml-asiantaeth i bobl ifanc


Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert yn lansiad y ganolfan aml asiantaeth yn @ 33 Heol Siarl, Caerdydd, gyda phobl ifanc a soniodd wrtho am y cymorth a gawsant yn y ganolfan.

Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert yn lansiad y ganolfan aml asiantaeth yn @ 33 Heol Siarl, Caerdydd, gyda phobl ifanc a soniodd wrtho am y cymorth a gawsant yn y ganolfan.

Mae grŵp o bobl ifanc o Gaerdydd oedd heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi manteisio ar gyfle i siarad â Mr Jeff Cuthbert, Dirprwy Weinidog Sgiliau Llywodraeth Cymru am y cymorth a gawsant i newid eu bywydau o ganlyniad i bartneriaeth newydd rhwng sefydliadau statudol a gwirfoddol yn y ddinas.

Roedd rhai 16 i 18 oed yn gallu sôn am eu profiadau yn lansiad @33, y ganolfan aml asiantaeth sydd wedi’i sefydlu yng Nghanolfan Porth Ieuenctid Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro yn Heol Siarl, Caerdydd.

Bydd y ganolfan yn galluogi pobl ifanc i gael mynediad uniongyrchol i amrywiaeth o wasanaethau i’w helpu i oresgyn y problemau a rhwystrau cymhleth wrth iddyn nhw symud ymlaen i fywyd fel oedolion a bywyd gwaith.

Mae’r ganolfan aml asiantaeth @33 (y cyntaf o’i math yng Nghymru mae’n debyg) yn dwyn ynghyd:

  • cynghorwyr gyrfa Porth Ieuenctid a Phorth Addysg Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro;
  • tîm o anogwyr dysgu o gynghorwyr gyrfa a gweithwyr ieuenctid, a ariannir gan Bartneriaethau Plant a Phobl Ifanc Caerdydd a Rhwydweithiau 14 i 19 Caerdydd a’r Fro;
  • gweithiwr meddwl iach o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc y GIG a ariannir gan Cymorth;
  • cynghorwyr o wasanaeth cynghori Action for Children, 2 Talk 2
  • cyngor pobl ifanc a gweithwyr cyfryngu teulu o Housing Options, sef prosiect rhwng Llamau ac adrannau Digartrefedd a Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.

Mae cynghorwyr Gyrfa Cymru wedi’u lleoli yn y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i helpu troseddwyr ifanc i ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Bydd y grŵp hwn o bobl ifanc yn elwa ar wasanaethau sydd ar gael yn @33.

Gan gymeradwyo’r bobl ifanc oedd yn siarad yn y lansiad, dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae’r bobl ifanc yma heddiw wedi creu cryn argraff, ac hefyd staff yr asiantaethau amrywiol sydd wedi gwireddu’r ganolfan aml asiantaeth hon. Mae’r math hwn o ganolfan arloesol yn rhoi modd i bobl ifanc ddod i un lleoliad i fynd i’r afael â’u hanghenion tai neu gwnsela tra’n ceisio symud ymlaen gyda’u bywydau gwaith – boed hynny drwy hyfforddiant, addysg neu gyflogaeth.”

Roedd y Cynghorydd Judith Woodman, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi canmol “ymdrechion cyfun partneriaid i ddarparu gwasanaeth holl gynhwysol i gefnogi pobl ifanc fregus 16 a 17 oed yn @33.” Ychwanegodd: “Gall pobl ifanc elwa ar yr amrywiaeth o wasanaethau arwahanol, boed yn rhai statudol neu rai gwirfoddol, o’r lleoliadau hyn. Bydd y cysylltiadau clir rhwng darparwyr i fynd i’r afael ag anghenion llety, cyflogaeth ac iechyd y grŵp cleientiaid bregus hwn, yn sicrhau y bydd yr holl wasanaethau a gyflenwir gan @33 yn cynnig ymateb gwir holistig i bobl ifanc.”

Dywedodd Mark Freeman, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro: “Pan agorwyd yr adeilad dair blynedd yn ôl, ein gweledigaeth oedd creu canolfan unigryw i’n galluogi i weithio ynghyd gyda phartneriaid i ddiwallu anghenion pobl ifanc fregus sy’n cyrchu ein gwasanaethau. Mae gan Borth Ieuenctid gofnod hir o ymgysylltu’n llwyddiannus â phobl ifanc i’w helpu i wneud penderfyniadau realistig a gwybodus am eu dyfodol a symud yn llwyddiannus i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Bydd adeiladu partneriaethau cryfach gydag asiantaetahau arbenigol yn @33 yn golygu y gallwn ddatblygu gwasanaethau ymhellach i sicrhau bod y bobl ifanc i gyd sy’n dod atom ni yn cael eu lle cyfiawn yn y gymdeithas.”

Yn ôl i Partneriaethau Effeithiol