Partneriaethau Effeithiol

Gweithio gyda Barnados


Gweithio gyda Barnados Mae’r ‘Prosiect Opsiynau’ yn wasanaeth a ariennir gan y ‘Loteri Fawr’ i bobl ifanc 16 i 25 oed sy’n byw yn Wrecsam sy’n gadael gofal ac sy’n NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant). Mae hi’n rhaglen a ariennir am 4 blynedd a ddechreuodd yn ystod haf 2010.

Prif asiantaeth y prosiect yw Barnardos mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru Gogledd Ddwyrain ynghyd â CAIS Drug and Alcohol Agency Ltd. Nod y prosiect yw cefnogi pobl sy’n gadael gofal i fynd yn ôl i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant (EET) drwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau positif, datblygu sgiliau bywyd a gwella sgiliau sylfaenol, a chodi gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am EET drwy leoliadau, gwirfoddoli a chyrsiau byr.

Er bod angen cymorth unigol ar rai o’r cyfranogwyr, mae’r rhan fwyaf o’r bobl ifanc yn cymryd rhan yn y rhaglen Gyrfa Cymru, o’r enw ‘Elev8’, sy’n para 4 wythnos. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys testunau fel dilyn cyfarwyddiadau, meddwl dargyfeiriol, llunio CV, sgiliau cyfweliad, persbectif y cyflogwr, addysg a hyfforddiant, ymchwil a chyfathrebu a sgiliau iaith y corff. Hefyd, mae rhan o’r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl ifanc wneud gweithgareddau fel cyfeiriadu, mynd i weithgareddau a digwyddiadau amrywiol fel Cynhadledd Gadael Gofal ac ymweld â lleoedd fel Post Brenhinol, coleg lleol a Darparwr Hyfforddiant.

Ar ben hynny, mae’r rhaglen yn cynnwys mewnbwn gan Weithiwr Ymyriad Therapiwtig sy’n cefnogi pobl ifanc gyda phroblemau personol fel camddefnyddio sylweddau a allai eu hatal rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau. Bydd Gweithiwr Prosiect wrth law i roi cymorth ymarferfol fel trafnidiaeth a gofal plant i unigolion sydd ei angen.

Ar ôl y 4 wythnos gychwynnol, mae’r cyfranogwyr yn mynd yn ôl i Barnados i’w staff gyflwyno gweithgareddau sy’n adeiladu ar ben y sgiliau a phrofiad a gyflwynwyd yn y rhaglen Elev8.

Dywedodd Calum sy’n 17 oed ac wedi cymryd rhan yn y rhaglen yn ddiweddar: “Roeddwn yn hoffi’r awyrgylch ar y cwrs Elev8. Roeddwn yn hoffi’r sglefrio iâ hefyd. Doeddwn i ddim wedi bod ers amser hir ac mi wnes i fwynhau’n fawr. Roedd y coginio’n ddefnyddiol hefyd a dysgais sut i wneud pasta a thiwna wedi’u pobi. Doeddwn i ddim yn hoffi’r ffug-gyfweliad llawer ond roedd yn help mawr yn bendant.”

Hyd yma, mae 15 o bobl ifanc sydd wedi gadael gofal wedi cymryd rhan yn y Prosiect Opsiynau, ac mae pob un wedi creu cynllun datblygiad personol. Mae gofal plant wedi’i ddarparu i un fenyw ifanc, mae sgiliau bywyd 6 o bobl ifanc wedi gwella, mae 4 o bobl ifanc wedi dechrau addysg bellach, cafodd 3 help i ddod o hyd i waith gwirfoddol, ac mae un dyn ifanc wedi cael cyflogaeth.

Yn ôl i Partneriaethau Effeithiol