Trosolwg

Jeff Cuthbert ac Trina Neilson

Mae 2011/12 wedi bod yn flwyddyn brysur a chofiadwy iawn i Gyrfa Cymru. Rydym wedi parhau i helpu nifer fawr o bobl i wneud penderfyniadau gyrfa gwybodus, realistig, trwy gynnal 242,174 o gyfweliadau gyda chleientiaid eleni. Ar ben y gwaith hwn rydym wedi bod yn gweithio ar argymhellion gan Lywodraeth Cymru i symleiddio cyflwyniad ein gwasanaeth a chyflwyno ein gwasanaethau fel un cwmni o fis Ebrill 2012 ymlaen.

Mae cwmni newydd ‘Career Choices Dewis Gyrfa’ wedi ei sefydlu gyda’r weledigaeth o gael ei gydnabod fel darparwr arweiniol gwasanaethau gyrfa i bobl o bob oedran yng Nghymru. Rydym yn llwyr ymroddedig i gyflwyno gwasanaethau cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd ardderchog dan faner gyfarwydd Gyrfa Cymru. Rydym yn falch o’n gwasanaethau gyrfaoedd diduedd a dwyieithog sy’n rhad ac am ddim ac, wrth symud yn ein blaenau, byddwn yn parhau i flaenoriaethu cyflwyniad gwasanaethau dros Gymru er mwyn annog ein cleientiaid i fod yn uchelgeisiol ynglŷn â’u nodau gyrfa a’u nodau personol.

Strategaeth


Yn ystod 2011/12 rydym wedi parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel gan fodloni Llywodraeth Cymru, gyda llawer o’n gwaith yn greiddiol i strategaethau economaidd a chymdeithasol presennol. Rydym wedi cynorthwyo Llywodraeth Cymru gyda chyflwyniad ei bolisïau yn y meysydd canlynol; gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET); helpu oedolion sydd mewn perygl o golli eu swyddi; cefnogi’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anawsterau dysgu; gwella mynediad i Wybodaeth Marchnad Lafur a mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau, mae’r rhain wedi parhau i fod yn flaenoriaethau uchel i’n sefydliad sydd newydd ei ailstrwythuro.

Trwy ein Partneriaethau Addysg Busnes, rydym wedi hwyluso ystod eang o weithgareddau sy’n gymorth i ysgolion a cholegau weithio gyda chyflogwyr i roi gwell dealltwriaeth i bobl ifanc o’r byd gwaith a sut y gallant wneud dewisiadau mwy gwybodus mewn perthynas â gyrfa a dysgu. Gwneir hynny trwy godi dyheadau a herio pob math o ystrydebu.

Yn ein gwaith mewn ysgolion a thrwy’r Partneriaethau Addysg Busnes, rydym yn parhau i hyrwyddo pwysigrwydd pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod ers tro mor bwysig i’r economi yw sicrhau fod pobl ifanc yn deall perthnasedd y pynciau hyn, sy’n arwain i yrfaoedd fydd yn gwella lefelau sgiliau Cymru a gyrfaoedd fydd yn ysgogiad allweddol i dwf economaidd. Mae Gyrfa Cymru wedi hwyluso a chynnal nifer o ddigwyddiadau dros Gymru i alluogi pobl ifanc i weld drostynt eu hunain y cyfleoedd cyffrous sy’n bosibl trwy ddewis amrywiaeth o bynciau STEM.

Mae’r straeon a gynhwysir yn yr adroddiad hwn yn dangos yr amrywiaeth o ffyrdd y mae Gyrfa Cymru yn hyrwyddo gwerth ac yn hyrwyddo dewis pynciau cysylltiedig â STEM dros Gymru.

Ffit ar Gyfer y Dyfodol


Wrth symud ymlaen, mae Gyrfa Cymru yn awyddus i ddarparu gwasanaeth wedi ei bersonoli fwy trwy goleddu technolegau a dulliau cyfathrebu newydd er mwyn darparu gwasanaethau hyblyg sy’n hawdd cyrraedd atynt. Trwy ddefnyddio cyfuniad o gyrfacymru.com i ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau dros y we (e-bost, gwe-sgwrs, negeseuon testun, y cyfryngau cymdeithasol ayyb.), yn ogystal â’r opsiwn o alw llinell gymorth Gyrfa Cymru ac, i’r rhai sydd fwyaf mewn angen, gwasanaethau wyneb yn wyneb, caiff cleientiaid ddewis y dull o ddefnyddio’r gwasanaethau sy’n gweddu orau iddynt hwy a’u hamgylchiadau.

Wrth i’r adroddiad hwn gael ei gyhoeddi, rydym yn cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â swyddogaeth a chylch gwaith Gyrfa Cymru yn y dyfodol ers y cyhoeddiad, Haf 2012, y byddwn yn dod yn is-gwmni sy’n llwyr berchen i Lywodraeth Cymru o fis Ebrill 2013 ymlaen.

Yn ystod y cyfnod hwn o sialens a newid, rwyf yn hynod ddiolchgar i Fwrdd ein Cyfarwyddwyr am eu cyfraniadau a’u gwaith caled yn ein helpu i weithredu ar ein cynlluniau uchelgeisiol – i ddatblygu gwasanaethau gyrfaoedd ymatebol, a chost effeithiol.

Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle i ddiolch o galon i’r holl staff a gyflogir gan Gyrfa Cymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf yn cydnabod eu bod wedi bod trwy gyfnod o her sylweddol sydd wedi arwain at newidiadau i swyddogaethau a gostyngiad yn nifer y staff wrth barhau i gyflwyno gwasanaeth mewn modd proffesiynol.

T Neilson

Trina Neilson
Prif Weithredwr
Career Choices Dewis Gyrfa