Cyflogwyr

Diwrnod Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd


Diwrnod Gyrfaoedd a ChyflogadwyeddYn ddiweddar, roedd athrawon uwchradd, athrawon cyflenwi a chynghorwyr gyrfa o bob cwr o Dde Orllewin Cymru wedi mynychu diwrnod Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd arloesol a drefnwyd gan Gyrfa Cymru ac a hwyluswyd gan Tim Benton. Mae Tim Benton, sy’n bartner gyda chwmni Independent Thinking, wedi gweithio’n helaeth ym meysydd addysg a busnes. Bydd yn gweithio’n rheolaidd gyda gweithwyr corfforaethol proffesiynol o feysydd diwydiannol, yn y DU a thramor, gan gynorthwyo gyda hyfforddi a recriwtio staff. Bydd hyfforddiant Tim yn cynnwys paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd, yn hytrach nac arholiadau. Mae’n annog pobl ifainc i fod yn llawn ysgogiad, yn hyderus ac yn gwbl ymwybodol o’u arddulliau dysgu yn ogystal â’u cryfderau deallusrwydd lluosog personol.

Darparodd y digwyddiad hyfforddi athrawon ysbrydoledig yma ddeunyddiau hyfforddi o safon uchel ynghyd â thechnegau a syniadau ymarferol i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gyda chleientiaid. Yn ystod y dydd derbyniodd cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gynnig cefnogaeth effeithlon i bobl ifainc i’w galluogi i ddynodi’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig i fyd gwaith yr unfed ganrif ar hugain. Gan annog dysgwyr hyderus, sy’n barod i gymryd eu lle ym myd gwaith, roedd y sesiynau hyfforddi’n cynnwys sgiliau cyfweliad, cylchdro tangyflawni, niwroleg ar gyfer dysg a’r agwedd Deallusrwydd Lluosog.

Roedd yr hyfforddiant yn hybu’r defnydd o elfennau creadigol a gwella sgiliau dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Wedi’r cyfan, fel y dywed Tim, 'Os ydych chi’n hoffi gwneud rhywbeth, fe weithiwch arno’n galetach!' Bu’r adborth gan gyfranogwyr yn wych ac isod ceir rhai o sylwadau’r athrawon yn dilyn yr hyfforddiant:

“Perthnasol, ysbrydoledig, dyfeisgar, ysgogiadol.”

“Defnyddiol iawn, wedi mwynhau’r diwrnod i gyd, ac wedi derbyn syniadau i’w dwyn yn ôl i’r ysgol – hwylusydd gwych.”

“Gwych! Defnyddiol iawn ar gyfer datblygiad personol yn ogystal ac ar gyfer datblygu sgiliau disgyblion.”

“Digwyddiad rhagorol, ysbrydoledig, fe adewais eisiau rhagor.”

“Syniadau gwych ar gyfer addysgu a dysgu, ac adeiladu sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.”

“Cwrs anhygoel gyda Tim Benton, syniadau a meddyliau diddorol dros ben.”

“Diwrnod gwych y gwnes ei fwynhau’n fawr, llawer o syniadau yr wyf am eu dwyn yn ôl a’u rhannu!”

“Dim ond eisiau dweud fy mod yn credu ei fod yn ddiwrnod gwych ac yn llawn gwybodaeth, roeddwn i’n meddwl bod Tim yn rhagorol.”

Yn ôl i Cyflogwyr