Careerswales.com

gyrfacymru.com yn cynorthwyo recriwtio


Scott Harris ac Daniel Southall

Mae cyflogwyr o nifer o wahanol sectorau yn cynyddu ymdrechion i ddod o hyd i dalent newydd disglair i’w recriwtio i’w rhaglenni prentisiaeth trwy gyrfacymru.com.

Gwelir nifer cynyddol o gwmnïau a sefydliadau yn mewngofnodi i’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth (GPP) a redir gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru i helpu cyflogwyr i ddod o hyd i bobl ifanc sydd â’r potensial i ateb anghenion sgiliau eu gweithluoedd.

Cyflwynir prentisiaethau mewn nifer o sectorau, gan gynnwys yswiriant a bancio, rheolaeth, gwasanaeth cwsmeriaid, gweinyddiaeth, lletygarwch, peirianneg a gwaith canolfan gyswllt. Ariennir y rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru ac fe’u hariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae’r gwasanaeth am ddim ar-lein yn cynnig llwybr cyflym i fusnesau hyrwyddo swyddi gwag a chulhau’r rhestr o’r rhai sydd â’r rhinweddau a’r cymwysterau sy’n cyfateb i’r swyddi prentisiaeth a gynigir. Bydd cyflogwyr a darpar brentisiaid yn mewngofnodi i wefan Gyrfa Cymru i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Mae nifer y cyflogwyr Cymraeg sy’n cyhoeddi gwybodaeth am gyfleoedd prentisiaeth trwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth wedi cynyddu’n gyson er ei lansio flwyddyn yn ôl, a’r nifer sy’n ymweld â’r wefan i edrych am brentisiaethau'r un modd. Dengys y ffigurau diweddaraf fod nifer yr ymweliadau misol wedi codi i bron 700,000.

Defnyddiodd Paul Phillips, rheolwr Adnoddau Dynol yng nghwmni gweithgynhyrchu cemegol Solutia, y gwasanaeth paru yn ystod yr haf elen i recriwtio dau brentis i wneud gwaith peirianneg fecanyddol yn ffatri 175-gweithiwr y cwmni yng Nghasnewydd.

Trwy ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein canfuwyd 50 o bobl a oedd wedi ymgeisio am y ddwy swydd wag gyda’r cefndir addas i gael eu hystyried. Yn dilyn sgrinio gan bartneriaid hyfforddi Newport and Gwent Training Association, rhoddodd y cwmni gyfweliad i ddeuddeg o ymgeiswyr cyn penodi dau - Scott Harris, 21 a Daniel Southall,18, sydd newydd gychwyn ar y rhaglen brentisiaeth bedair blynedd.

Meddai Paul: “Roedd yn broses effeithlon iawn. O fewn tri mis i osod yr hysbysiad cychwynnol gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth, cerddodd yr ymgeiswyr y gwnaethom eu dewis trwy’r drws. Roeddem ni’n falch iawn gydag ansawdd yr ymgeiswyr”.

Eglurodd fod Solutia, ar ôl cyfnod o 15 mlynedd heb recriwtio prentisiaid, wedi cychwyn cyflogi prentisiaid eto tua chwe blynedd yn ôl a bod y math hwn o hyfforddiant bellach yn rhan bwysig o gynllun gweithredu’r cwmni.

Meddai Paul: “Mae prentisiaid yn dod yn fwyfwy pwysig inni. Oherwydd demograffig oedran y gweithlu presennol mae’n bwysig iawn ein bod yn recriwtio talent ffres yn rheolaidd ac yn eu hyfforddi yn y sgiliau sydd eu hangen arnom; gan gynnwys sgiliau trydanol a mecanyddol.”

Mae’r hyfforddiant yn cyfuno cyfarwyddyd wrth weithio gyda modiwlau rhyddhau blog gyda darparwyr hyfforddiant allanol, gan gynnwys Newport and Gwent Training Association.

Croesawodd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Jeff Cuthbert, lwyddiant cynyddol y gwasanaeth paru prentisiaeth. Meddai: Trwy helpu cyflogwyr i ddod o hyd i’r bobl ifanc iawn, mae’r gwasanaeth yn annog mwy o fusnesau i fuddsoddi mewn hyfforddiant prentisiaeth er mwyn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ac ar economi Cymru ar gyfer y dyfodol. Mae’r dull strwythuredig hwn o hyfforddi pobl ifanc yn rhan hanfodol o greu’r gweithlu sydd ei angen arnom er mwyn bod yn gystadleuol.”

Cymerwch olwg ar y Gwasanaeth Paru Prentisiaeth.

Yn ôl i gyrfacymru.com