Careerswales.com

Jamie â’i lygad ar yrfa ar-lein


Jamie BrobenMae Gyrfa Cymru yn arwain y ffordd yn y gwaith o baru busnesau ac unigolion sy’n awyddus i ddilyn gyrfa eu breuddwydion. Er bod prentisiaethau, ar ryw ffurf neu’i gilydd, wedi bod o gwmpas ers y Canol Oesoedd gyda thelerau’n cael eu rheoleiddio am y tro cyntaf yn 1563, mae bywyd fel prentis heddiw yn gwbl groes i’r hen syniad, gan fod mwy a mwy o bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yng Nghymru yn cael eu denu gan amrywiaeth y swyddi a’r llwybrau gyrfa sydd bellach yn agored iddynt.

Un person sydd yn elwa o’i benderfyniad i fynd yn brentis yn barod yw Jamie Broben, 17 oed, o Bort Talbot. Llwyddodd Jamie i gael prentisiaeth gyda WBTA (Work Based Training Agency) fel Cynorthwyydd Gweinyddol dan Brentisiaeth ac y mae bellach wedi bod yn brentis ers 9 mis.

Meddai Jamie, wrth siarad am ei benderfyniad i ddilyn prentisiaeth: “Ar ôl gorffen fy TGAU yn Ysgol Gyfun Cymer Afan ym Mhort Talbot, cofrestrais yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot i astudio BTEC mewn TGCh, ond doeddwn i ddim yn teimlo fod addysg bellach yn iawn i mi ac roeddwn i’n awyddus iawn i gychwyn yn y byd gwaith. Doeddwn i ddim wedi meddwl llawer am gychwyn fel prentis mewn gwirionedd ond cyfarfyddais fy nhîm Gyrfa Cymru lleol a dod i’r casgliad mai dyma’r ffordd orau i mi gychwyn gweithio ac ennill y sgiliau sydd eu hangen arna i.

“Cofrestrodd tîm Gyrfa Cymru fi gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth ar gyrfacymru.com a dangos imi sut i greu proffil unigryw, chwilio a gwneud cais am swyddi gwag. Roedd y staff yn gynorthwyol iawn ac yn rhoi gwybod imi pan fyddai swyddi gwag addas ar gael. Cefais help hefyd i baratoi CV er mwyn imi allu mynd at gyflogwyr yn uniongyrchol." “Clywais am fudd gwneud rhywfaint o brofiad gwaith ac y byddai’n gymorth i roi hwb i’m CV. Ar wahân i ymgymryd â rhaglen brofiad gwaith yr ysgol, roedd fy hanes gwaith yn brin a theimlais y byddai ennill rhywfaint o sgiliau yn gymorth wrth ymgeisio am brentisiaethau. Gyrrais fy CV i WBTA ac ymgymryd â lleoliad gwaith 3 wythnos yn eu swyddfa ym Mhort Talbot. Roeddwn i’n hynod o falch o gael cynnig swydd barhaol gyda nhw ar ôl gorffen y lleoliad profiad gwaith.”

“Rwy’n mwynhau gweithio’n rhan o’r tîm yn arw ac mae fy swydd yn golygu fy mod i’n cyfathrebu ac yn gweithio’n agos gyda rheolwyr ar bob lefel bob dydd. Rwy’n gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd ac rwy’n mwynhau’n arbennig roi cynnig ar wahanol agweddau o’r gwaith dyddiol a allai olygu unrhyw beth o ateb galwadau ffôn a negeseuon, cadw llefydd ar amrywiol gyrsiau, dyletswyddau gweinyddol cyffredinol a bod yn berson anafedig i’r cyrsiau MIRA (Meddygaeth mewn Ardaloedd Anghysbell). Mae bob dydd yn wahanol.”

“Rwy’n falch fy mod i wedi ymchwilio i’r opsiynau oedd ar gael a chael profiad gwaith a agorodd y cyfle imi wneud prentisiaeth. Mae wedi rhoi sgiliau gwerthfawr a chyflog imi ac rydw i’n dysgu bob diwrnod.”

Meddai Maria Hibbard, Rheolwr Rhaglenni WBTA, wrth sgwrsio am y gwerth y mae’r sefydliad yn ei roi ar gyflogi pobl ifanc, “Fe adawodd Jamie argraff barhaol arnaf yn ystod ei leoliad profiad gwaith a daeth ei enw i’m meddwl yn syth pan ddaeth rhywfaint o swyddi prentisiaeth yn wag. Roedd gen i brofiad o agwedd Jamie tuag at waith yn barod ac roeddwn i’n siŵr y gallai lenwi’r swydd. Roedd Jamie hefyd wedi gwneud ei hun yn angenrheidiol. Gofynnais i Jamie sut roedd yn teimlo ar ôl ei ddyddiau cyntaf gyda ni a’i ateb oedd “wrth fy modd”. Rydw i’n credu bod hynny’n dweud y cyfan!”

Yn ôl i gyrfacymru.com