Gyrfacymru.com

Gyrfacymru.com yw ein gwefan bob oed, wedi ei datblygu mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, a’r ‘Teulu Gyrfaoedd’ ehangach er mwyn gwella cyflwyniad a mynediad i wasanaethau mewn modd effeithiol a chost-effeithlon. Darperir golwg gyffredinol ar brif ddatblygiadau 2011/12 isod.

Mae’r safle yn parhau i ddenu miloedd o wahanol ddefnyddwyr o dros Gymru er mwyn chwilio yn ddi-dor am gyrsiau, swyddi a gwybodaeth am yrfaoedd. Mae Gyrfacymru.com wedi gweld datblygiadau sylweddol a fydd yn fyw ym mis Rhagfyr 2012. Mae’r safle wedi ei datblygu yn bum adran benodol: Eich Gyrfa, Addysg a Chyrsiau, Swyddi a Hyfforddiant, Offer ac Adnoddau a Cysylltu â Ni. Ar ben hyn bydd Hafan newydd a fydd yn ein galluogi i dynnu sylw at ddigwyddiadau diddorol a/neu ddatblygiadau yn y sectorau addysg ac addysg trwy erthyglau penodol. Bydd defnyddwyr yn cael mynediad i bob rhan bwysig o’r wefan trwy glicio, megis y Gwasanaeth Paru Prentisiaeth, Twf Swyddi Cymru, Cyrsiau yng Nghymru trwy weithrediad nodwedd newydd y bwrdd sleidio.

Defnydd o’r wefan 2011/12


  • 19,057,330 - nifer o weithiau y bu i ddefnyddiwr edrych ar dudalen o fewn gyrfacymru.com
  • 576,957 - nifer yr ymwelwyr unigryw i gyrfacymru.com
  • 436,899 - cyfanswm y defnyddwyr sydd wedi cofrestru cyfrif gyda gyrfacymru.com ers ei lansio

Llwybrau Dysgu 14-19


Parhaodd datblygiadau Llwybrau Dysgu 14-19 ar gyrfacymru.com i dyfu a datblygu yn ystod blwyddyn ariannol 2011-2012, gan alluogi bob ysgol a choleg i gadarnhau eu cynnig Cwricwlwm Lleol ar gyfer Llywodraeth Cymru, gan gefnogi Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009. Yn ogystal, mae modd i ysgolion a cholegau gofnodi lle’r ariennir eu cyrsiau gan grant 14-19 a diweddaru’r nifer o ddysgwyr sy’n dewis cwrs fel rhan o broses “derbyn cynnig” Cyfnod Allweddol 4.

Mae’r cynnig Cwricwlwm Lleol a’r nifer sy’n “derbyn” y cynnig, yn darparu darlun llawn o gymwysterau a gynigir gan ysgolion a cholegau yng Nghymru yng Nghyfnod Allweddol 4 ac yn 16-18 oed, ac yn cynrychioli’r cyrsiau sydd wedi eu dewis gan bobl ifanc. Gall ysgolion a cholegau gofnodi gwybodaeth am y partneriaid sydd yn cynnig darpariaeth y cwrs gyda hwy, adrodd yn ôl i Rwydweithiau Dysgu a Llywodraeth Cymru ar y nifer a darparwr y cyrsiau a ddewiswyd gan ddysgwyr.

Mae datblygiadau pellach wedi galluogi Gyrfa Cymru i integreiddio Cronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru (DAQU) sy’n rhoi sicrwydd ansawdd i ddarparwyr ac i ddysgwyr wrth iddynt wneud eu dewisiadau.

Mae gwaith datblygu sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y dyfodol yn cynnwys cysylltu’r dewis pwnc/ cwrs a wneir gan y dysgwr gyda ddata PLASC yr ysgol a gwella’ ffordd y mae’r system yn gweithio ar gyfer darparwr y cwrs ac ar gyfer y dysgwyr, mewn perthynas â dewisiadau a wneir ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed.

Gwasnaeth Paru Prentisiaethau


Cynllun Llywodraeth Cymru yw GPP sy’n cynnig gwasanaeth paru am ddim ar-lein i gyflogwyr gael dod o hyd i brentisiaid addas. Gall pobl sy’n edrych am Brentisiaeth chwilio am a gwneud cais ar-lein am gyfleoedd a gynigir gan gyflogwyr a darparwyr dros Gymru.

Caiff cyflogwyr sy’n dymuno recriwtio Prentis hysbysebu swyddi gwag am ddim a dewis ymgeiswyr trwy ddefnyddio’r system ar-lein. Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn a bydd rhestr fer yn cael ei llunio gan y cyflogwyr, sydd wedyn yn gwahodd ymgeiswyr am gyfweliad, a hyn oll ar eu rhan bersonol hwy o’r system.

Yn ystod y cyfnod cofnodi, cofrestrodd 300 o gyflogwyr ar y safle i hysbysebu dros 800 o gyfleoedd. Mae dros 4000 o ymgeiswyr wedi llenwi ceisiadau ar gyfer y cyfleoedd hyn.

Cyrsiau yng Nghymru


Cyrsiau yng Nghymru yw’r gronfa ddata fwyaf cynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a cheir mynediad ati trwy gyrfacymru.com. Mae tua 37,000 o gyrsiau ar y gronfa ddata, yn cael eu cynnig gan 800 o ddarparwyr dysgu, rhai preifat a rhai sy’n cael eu cyllido gan y llywodraeth.

Yn ystod y 12 mis diwethaf ychwanegwyd dros 17,000 o gyrsiau i’r gronfa ddata. Gyda’i gilydd, edrychwyd ar y cyrsiau hyn dros 630,000 o weithiau.


Gwybodaeth Marchnad Lafur


Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi gwella’r swyddogaeth chwilio a’i gysylltu gyda gwybodaeth am y farchnad lafar trwy integreiddio cyfleusterau chwilio am gwrs a swyddi gwag i gyfleuster galwedigaethol sy’n cael ei ddangos ar un dudalen. Trwy ddarparu gwybodaeth ddiweddar am dueddiadau ystadegol ar ffurf raffig, wedi ei diweddaru i feysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Economi Cymru, gall pobl wneud dewisiadau mwy gwybodus. Cymerwch olwg ar ein gwybodaeth marchnad lafur ar sectorau penodol.

Twf Swyddi Cymru


Cychwynnodd rhaglen Twf Swyddi Cymru ym mis Ebrill 2012 gyda’r nod o greu 4,000 o swyddi y flwyddyn ar gyfer pobl ifanc sy’n barod am waith dros Gymru. Mae’r rhaglen wedi ei chynllunio ar gyfer pobl ifanc sy’n barod i weithio ond sydd wedi cael anhawster yn sicrhau cyflogaeth. Telir yr isafswm cyflog cenedlaethol neu fwy i gyfranogwyr am o leiaf 25 awr yr wythnos. Bydd pobl ifanc yn cael eu cyflogi am gyfnod o 6 mis mewn swyddi sydd yn ychwanegol at, ac nid yn cymryd lle, swyddi fyddai’n cael eu llenwi fel arall. Hysbysebir yr holl swyddi gwag trwy System Fyw Twf Swyddi Cymru ar wefan Gyrfa Cymru.

Ers cyflwyno’r system mae dros 1200 o gyflogwyr wedi cofrestru gyda TSC, i hysbysebu dros 2,700 o gyfleoedd. Mae dros 8,000 ymgeisydd wedi llenwi dros 27,000 cais gyda 1300 o gyfleoedd yn cael eu llenwi.

Jamie â’i lygad ar yrfa ar-lein

Jamie â’i lygad ar yrfa ar-lein

Read this case study


gyrfacymru.com yn cynorthwyo recriwtio

gyrfacymru.com yn cynorthwyo recriwtio

Read this case study