Oedolion

Cyn Athro yn sefydlu ‘Ysgol Roc’ go iawn


Kevin Webb

Mae Gyrfa Cymru wedi helpu athro ysgol uwchradd o Frynbuga i droi diweithdra yn gyfle i wireddu ei uchelgais gerddorol.

Ar ôl gyrfa lwyddiannus dros ddwy flynedd ar bymtheg yn ennill gwobrwyon am ei waith dysgu mewn ysgol uwchradd ac am arweinyddiaeth, derbyniodd Kevin Webb ddiswyddiad gwirfoddol ym mis Chwefror 2011. Er i’r diswyddiad greu anawsterau i Kevin a’i deulu ar y cychwyn, daeth i sylweddoli yn fuan bod cyfle i ddilyn ei ddiddordeb oes mewn cerddoriaeth trwy gychwyn ar yrfa newydd yn y diwydiant cerddoriaeth.

Roedd yn amser cyffrous a brawychus i Kevin, wrth iddo wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â’i ddyfodol. Sylweddolodd yn fuan fod angen cyngor proffesiynol arno ac felly cysylltodd gyda Gyrfa Cymru a helpodd i’w arwain trwy’r broses a strwythuro ei gamau nesaf. Meddai:

“Roedd fy mryd yn llwyr ar y cyfeiriad yr oeddwn i eisiau mynd iddo, nes bod unrhyw beth yn ymddangos yn bosib, ond cefais help gan fy nghynghorydd i ddod â syniadau at ei gilydd a chychwyn blaenoriaethu. Fe wnaethom ni drafod syniad hunangyflogaeth lle gallwn geisio cefnogaeth gyllidol gan asiantaethau, ac roedd hynny’n hanfodol.”

Cafodd Kevin ei gyfeirio gan ei Gynghorydd Gyrfa at ReAct – cynllun llywodraeth Cymru i uwch-sgilio ac ailhyfforddi unigolion sydd wedi colli eu swyddi. Trwy’r cynllun, cafodd gyllid i gael hyfforddiant ‘Theori Cerddoriaeth’, ‘Chwarae Jas Byrfyfyr’, ‘Graddau Ysgol Roc i’r Gitâr’, ‘Technoleg Cerddoriaeth’, ac yn ddiweddarach cafodd ei hyfforddiant mewn sgiliau uwch ar gyfer trwsio gitâr ei ariannu hefyd.

Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant yn llwyddiannus, roedd Kevin mewn safle i lansio ‘All About Guitars’ - busnes hyfforddiant cerddoriaeth yn ei dref enedigol, Brynbuga. Ar ben hyn, mae bellach yn Arweinydd Cerddoriaeth cofrestredig ac yn gwneud gwaith gyda Colston Hall, Bryste ac amrywiol leoliadau. Bydd yn dod o hyd i gyllid trwy ysgrifennu ceisiadau bid i sefydliadau a datblygu a chyflwyno prosiectau gweithdy cerddoriaeth, gan gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill y diwydiant.

Mae ei fusnes hefyd yn rhoi cyfle iddo roi yn ôl i’r gymuned. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae’n dysgu cerddoriaeth i blant maeth trwy Adran Gofal Maeth y Gwasanaethau Cymdeithasol a bydd yn cynnal gweithdy ysgrifennu cân a gitâr bob wythnos yn ysgol gynradd Rhaglan, sy’n cael derbyniad gwych.

Mae ei grant cymeradwy diweddaraf yn ei alluogi i gynnal rhaglen hyfforddiant Trwsio Gitâr mewn partneriaeth gyda’r Life Music Foundation, Casnewydd, ar gyfer chwech o bobl ddi-waith. Bydd hyn yn eu helpu tuag at annibyniaeth ariannol, ac yn darparu gwasanaeth trwsio gitâr rhad i’r gymuned, yn arbennig y rhai hynny sydd ar incwm isel. Ar hyn o bryd mae’n gwneud cais am fodel tebyg yn ardal wledig Gogledd Dyfnaint, ac mae’n edrych ar sut y gall helpu tuag at Gynllun Datblygu Cymuned Wledig - mae ei syniadau wedi eu cymeradwyo gan Gadeirydd Gŵyl Gerddoriaeth Rhaglan.

Gwnaeth agwedd gadarnhaol Kevin wahaniaeth gwirioneddol i’r ffordd y deliodd gyda cholli ei swydd. Fodd bynnag, mae’n dweud mai i’w gynghorydd Gyrfa Cymru y mae’r diolch am ei gychwyn ar y llwybr iawn.

“Rydw i wedi bod trwy lot ar ôl colli fy swydd, ac er fy mod i’n gwybod yn gynnar iawn beth oeddwn i isio ei wneud, doeddwn i ddim o reidrwydd yn gwybod sut i gyrraedd yno. Roedd Gyrfa Cymru yn bwynt cyswllt cyntaf ardderchog - roedd y cyfarwyddyd a dderbyniais yn amhrisiadwy. Rydw i’n credu’n wirioneddol mai'r hyn yr ydw i’n ei wneud nawr yr oeddwn i i fod i’w wneud ac rydw i’n gweithio gyda phobl anhygoel”.

Cewch ddarllen mwy am fusnes Ysgol Roc Kevin ar ei wefan www.allaboutguitars.co.uk

Yn ôl i Oedolion