Oedolion

Gwaith partneriaeth ESF i gefnogi oedolion


Alex Palin

Mae cyllid Ewropeaidd wedi galluogi Gyrfa Cymru i ddarparu cymorth ychwanegol i oedolion anweithredol yn Sir Ddinbych drwy gwrdd â nhw yn y gymuned.

Mae Alex Palin, Cynghorydd Gyrfa Cymru wedi bod i Ruthun, Dinbych, Corwen a Llangollen i gynnig cyngor gyrfaoedd i bobl dros 19 oed sy’n ddi-waith, dan fygythiad diswyddiad neu’n dymuno dychwelyd at y farchnad waith ar ôl peidio â bod ar gael i weithio am resymau gwahanol.

Hefyd, mae’r fenter hon wedi galluogi cynghorwyr fel Alex i weithio’n agosach ag asiantaethau gwahanol sy’n darparu cymorth arall fel Genesis, Women’s Aid, Cyngor ar Bopeth, y Gwasanaeth Gwirfoddol a Chanolfan Byd Gwaith.

Dywedodd Alex: ‘Ers i’r prosiect ddechrau ym mis Ebrill, mae rhwydweithio wedi chwarae rôl bwysig i gyflawni’r canlyniadau gorau i’r unigolion’.

Cyfarfu Alex â Mary yn ddiweddar oedd heb lwyddo i gael swydd addas ond roedd wedi cael ei chyfeirio at Alex am gyngor gyrfaoedd gan Genesis. Roedden nhw wedi bod yn weithredol yn cefnogi Mary i oresgyn problemau personol ac roedd hi’n teimlo’n barod i symud ymlaen erbyn hyn.

Roedd Alex wedi trafod yr opsiynau ar gael yn cynnwys cofrestru am Weithdy Sgiliau Cyfweliad a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru. Roedd y cwrs hwn wedi rhoi hwb mawr i hyder Mary. Roedd Alex wedi ei helpu i lunio CV a chwblhau ffurflen gais am gyfle mewn siop leol.

Roedd Mary yn llwyddiannus gyda’i chais ond ar ôl cyfarfod pellach gydag Alex, dywedodd ei bod eisiau astudio’n rhan-amser. Roedd rhagor o waith partneriaeth yn golygu bod Alex wedi cyfeirio Mary at Goleg Dinbych i drafod y cyrsiau rhan-amser ar gael. Drwy gydweithio’n agos â’r coleg a Genesis, dywed Alex fod Mary wedi symud ymlaen a’i bod yn edrych ymlaen at ei dyfodol.

Yn ôl i Oedolion