Oedolion

Diane Parry

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth bob oed, diduedd, yn rhad ac am ddim, sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i oedolion sy’n edrych am gefnogaeth wrth iddynt ystyried eu hopsiynau gyrfa.

Mae economi fregus wedi rhoi pwysau ar gyflogwyr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a thros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld llawer mwy o oedolion sy’n wynebu diswyddiad ac sydd angen ein cymorth a’n cyngor ynglŷn ag opsiynau cyflogaeth ac ail-hyfforddi.

Yn ystod 2011/12 cafodd bron i 80,000 o oedolion gyfweliadau cyfarwyddyd personol.

Ers mis Ebrill 2010, trwy ddull gweithredu cydweithredol, mae’r pum Cwmni Gyrfa sy’n gweithio yn yr ardal Gydgyfeirio wedi bod yn rhedeg prosiect a ariennir gan ddyfarndal o £2.2miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Caiff y Prosiect Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd (CIAG) arian cyfatebol gan Gwmniau Gyrfa Cymru gyda £1.4miliwn o gyllid ychwanegol. Pwrpas y prosiect yw cynyddu’r nifer o gyfranogwyr economaidd anweithgar/di-waith sy’n defnyddio gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd. Bydd hyn, yn anuniongyrchol, yn helpu i sicrhau lefelau cyfranogiad uwch yn y farchnad lafur ac yn codi lefelau cyflogaeth a gweithgarwch economaidd Cymru.

Mae’r prosiect pedair blynedd a hanner yn rhoi cefnogaeth i oedolion yr effeithir arnynt gan y dirywiad yn yr economi trwy ddiswyddiad neu ddiweithdra. Mae prosiect Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd yn gweithio gyda phrosiect ReAct i sicrhau fod anghenion hyfforddiant cyfranogwyr yn cael eu hasesu a’u cais yn cael ei gymeradwyo. Mae adroddiad arfarnu interim diweddar a baratowyd gan BMG (Hydref 12) yn nodi fod 35% o’r rhai sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn, hyd yn hyn, wedi dychwelyd i gyflogaeth, un ai yn rhan amser neu’n llawn amser, gyda 7% arall yn dychwelydd i addysg.

Gyrfa Diane yn blodeuo

Gyrfa Diane yn blodeuo

Darllen yr astudiaeth achos hon


Gwaith partneriaeth ESF i gefnogi oedolion

Gwaith partneriaeth ESF i gefnogi oedolion

Darllen yr astudiaeth achos hon


Susan yn gwireddu ei photensial gyrfa

Susan yn gwireddu ei photensial gyrfa

Darllen yr astudiaeth achos hon


Cyn Athro yn sefydlu ‘Ysgol Roc’ go iawn

Cyn Athro yn sefydlu ‘Ysgol Roc’ go iawn

Darllen yr astudiaeth achos hon