Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru

Archwilio technolegau newydd


Archwilio technolegau newydd

Yr Athro John Cave (cyntaf ar y dde) o Brifysgol Middlesex yn esbonio nodweddion y cortyn smart i fyfyrwyr Ysgol Uwchradd Caerdydd yn y seminar Deunyddiau Smarth a Gweithgynhyrchu Uwch a gydlynwyd gan Gyrfa Cymru.

Cynhaliwyd seminar ar ôl yr ysgol i athrawon a’u myfyrwyr i gael gwybod mwy am ddeunyddiau smart a gweithgynhyrchu uwch ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn ddiweddar.

Cydlynwyd y seminar gan Mike Fuller, cynghorydd addysg busnes gyda Gyrfa Cymru. Roedd y digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i athrawon gwyddoniaeth a thechnoleg a myfyrwyr chweched dosbarth i ddysgu mwy am dechnolegau sy’n dod i’r amlwg sy’n rhoi modd i ddatblygu a chynhyrchu nwyddau a gwasanaethau newydd a gwell. Roedd cynrychiolwyr o Ysgolion Uwchradd y Barri, Caerdydd a Llanedeyrn ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr wedi mynychu’r digwyddiad gyda myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd mewn Dylunio Cynnyrch yn y brifysgol.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad rhyngweithiol gan John Cave, Athro mewn Addysg Technoleg ym Mhrifysgol Middlesex. Mae’r Athro Cave yn Gyfarwyddwr Mindsets (UK) Ltd, is-gwmni sy’n rhan o’r brifysgol, sy’n darparu adnoddau i wella dysgu gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae’r Athro Cave yn arbenigwr cydnabyddedig yn ei faes a siaradodd am ddeunyddiau smart, modern ac ecsotig a sut gellir eu defnyddio mewn dylunio cynnyrch a gweithgynhyrchu. Roedd y sawl sy’n mynychu’r seminar yn gallu trin y deunyddiau a chawsant eu hannog i gwestiynu eu defnydd. Roedd enghreifftiau yn cynnwys deunyddiau fel plastigau, metelau, aloeon, ffibrau a ffabrigau sy’n adweithio i wres neu gerrynt trydan, golau neu olau uwchfioled, magnet neu hylif, neu’n adweithio i wrthdrawiad neu symudiad sydyn.

Roedd Jarred Evans, Cyfarwyddwr Masnachol o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu arobryn ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi rhoi cyflwyniad ar Weithgynhyrchu Uwch yn y seminar, gan esbonio sut mae disgwyliadau cwsmeriaid a systemau gweithgynhyrchu cyflym a hyblyg yn newid y modd rydym yn dylunio a chynhyrchu eitemau a ddefnyddiwn yn ein bywydau pob dydd. Gan siarad am lwyddiant y seminar, dywedodd Mike Fuller: “Roedd ymatebion gan athrawon a myfyrwyr sy’n mynychu’r seminar yn bositif iawn. Roedd sylwadau yn cynnwys “anhygoel” a “rhyfeddol”, “siaradwyr gwych” ac “addysgiadol iawn.”

“Mae deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu yn sector blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer twf a datblygu. Mae’n chwarae rôl hanfodol yn yr economi ac mae’r diwydiannau cerbydau modur, awyrofod ac electroneg yn arbennig o gryf. Rhoddodd y seminar gyfle ardderchog i athrawon ddiweddaru eu gwybodaeth a gwella’r modd maen nhw’n dysgu eu pwnc, a dangos i’r myfyrwyr sut mae pynciau a astudir yn yr ysgol yn berthnasol i weithgareddau sy’n digwydd ym myd busnes a diwydiant.”

Yn ôl i Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru