Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Helpu Joe


jane CrossMae Jane Cross, Cynghorydd Gyrfa Cymru sy’n gweithio gyda chleientiaid sydd ag ADA (anawsterau dysgu ac anableddau) yn disgrifio sut y bu’n helpu Joe i drosglwyddo’n llwyddiannus i waith.

Mae Joe yn dioddef o barlys yr ymennydd ysgafn ac anawsterau dysgu canolig. Ar ôl ei gyfweld ddwywaith neu dair, sylwais ar ei agwedd gadarnhaol tuag at fywyd; mae’n cario ymlaen yn dda iawn gyda bywyd, gan berfformio’n well nag unrhyw ddisgwyliadau a ragdybir o rywun gyda’i anableddau a oedd eisiau gwaith gyda chyflog. Fodd bynnag, o sgyrsiau gyda Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol, roedd yn glir fod angen i Joe fod mewn amgylchedd gyda chefnogaeth addas a fyddai’n ystyriol o’i anableddau corfforol a’i wendid cymdeithasol.

Cafodd Joe sawl cyfweliad cyfarwyddyd gyda mi, rhai gyda’i fam yn bresennol, i gefnogi ei benderfyniadau a’i realaeth mewn perthynas â meysydd galwedigaethol oedd yn cael eu hystyried. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar wybodaeth ar gyrfacymru.com. Fe sefydlasom fod Joe yn awyddus i roi cynnig ar unrhyw waith yn yr awyr agored, yn arbennig os oedd hyn yn golygu defnyddio ei sgiliau ymarferol. Rhoddais gymorth iddo hefyd i ysgrifennu ei CV ac fe fuom yn trafod beth i’w roi ar ffurflenni cais. Yr opsiwn arall yr oedd Joe yn ei ystyried oedd Coleg Addysg Bellach, ond nid oedd Joe eisiau hynny, roedd yn torri ei fol eisiau gweithio.

Trafodwyd nifer o opsiynau hyfforddiant seiliedig ar waith a lleoliadau gwaith gyda Joe a’i fam ond yr un oedd yn mynd â’i fryd fwyaf oedd lleoliad yn gwneud gwaith tir/garddio gydag adran barciau Cyngor Sir Fynwy. Es gyda Joe a’i fam i swyddfeydd y Cyngor yn y Feni, lle cytunwyd y byddai Joe, os byddai’n cwblhau hyfforddiant paratoadol yn llwyddiannus, yn cael ei ystyried ar gyfer lleoliad. Es at Hyfforddiant Torfaen yn y gobaith y byddai Joy yn cael gwneud rhywfaint o ‘hyfforddiant ymgysylltu’ i’w baratoi ar gyfer byd gwaith. Mynychodd Joe sesiwn sefydlu gyda Hyfforddiant Torfaen ac ar hyn o bryd mae’n dilyn cwrs iechyd a diogelwch yng Nghasnewydd gyda’r Frigâd Dân, fel rhan o brosiect Pheonix (ac mae wrth ei fodd). Prosiect “uwch-sgilio” yw Pheonix sy’n rhoi wythnos o hyfforddiant i Joe mewn swyddi tirlunio/tirmon (wedi ei gynllunio ar gyfer rhai sy’n ei chael yn anodd cael cyfle i wneud y swyddi hyn).

Y newyddion da yw y bydd Joe, ar ôl gorffen yr hyfforddiant hwn, yn mynychu cyfweliad pellach gyda Chyngor Sir Fynwy ac os bydd yn llwyddiannus dylai gychwyn gweithio ar leoliad yn eu hadran barciau a gerddi, wedi ei gefnogi gan hyfforddiant Torfaen.

Yn ôl i Anawsterau ac Anableddau Dysgu