Anawsterau ac Anableddau Dysgu

My Future

Mae cefnogaeth arbenigol gan Gynghorwyr Gyrfa sydd â hyfforddiant a phrofiad ychwanegol ar gael i bobl sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau a’u rhieni/gofalwyr. Lle bydd gan bobl ifanc ddatganiad anghenion addysgol arbennig, bydd ein Cynghorwyr Gyrfa yn gweithio’n agos gyda rhieni, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill i’w galluogi i drosglwyddo’n llwyddiannus i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth addas gyda’r gefnogaeth gywir, yn seiliedig ar anghenion unigol.

Darperir adran benodol, ryngweithiol Fy Nyfodol ar Gyrfacymru.com i ddefnyddwyr gydag anawsterau dysgu. Mae’r cynnwys wedi ei gynllunio i fod yn syml, yn glir ac mor hygyrch â phosib. Bydd amrywiaeth o gemau a gweithgareddau difyr yn gymorth i ddefnyddwyr ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol a’u cyflwyno i rai o’r sefyllfaoedd y gallant fod yn eu hwynebu wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol e.e. cyfarfodydd adolygu, cyfweliadau am swydd.

Beth Nesaf?

Ym mis Hydref 2011 trefnodd Gyrfa Cymru Morgannwg Ganol a Phowys ddigwyddiad ‘Beth Nesaf?’ i bobl ifanc gydag anawsterau dysgu. Roedd y digwyddiad, yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tydfil, yn gyfle i ddisgyblion oedd yn meddwl am eu hopsiynau ar ôl gorffen yr ysgol, i gael ymwybyddiaeth, ysbrydoliaeth a phrofiad ymarferol o’r cyfoeth o yrfaoedd sydd ar gael iddynt.

Cafodd disgyblion o 15 o ysgolion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ‘blasu’ gan gynnwys bricio, trin gwallt, curo paneli, paratoi bwyd, gofal anifeiliaid a gofal plant, yn ogystal â chael tro ar fod yn DJ a’r cyfle i siarad gyda staff o’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tân.

Helpu Joe

Helpu Joe

Darllen yr astudiaeth achos hon